گرندپری مجارستان ۲۰۱۹؛ پیروزی همیلتون و مرسدس
گرندپری مجارستان ۲۰۱۹؛ پیروزی همیلتون و مرسدس